Pàgines

Arxiu

divendres, 26 de febrer de 2016

Transparència i Qualitat de la InformacióDENOMINACIÓ

L’associació denominada AGRUPACIÓ CULTURAL FOLKLORICA SABADELL SARDANISTA es constituí a la ciutat de Sabadell el dia dotze d’octubre de mil nou-cents quaranta-sis i s’aprovaren els estatuts el vint-i-u de febrer de mil nou-cents quaranta-set, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

ELS FINS DE L’ASSOCIACIÓ SÓN:

La promoció, difusió i enaltiment del patrimoni cultural que representa la sardana, com element tradicional de la dansa, de  música i de convivència.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
-L’organització d’audicions, aplecs, concerts, concursos de colles, cursets, vetllades i d’altres activitats sardanistes.
-La difusió d’aquestes accions o d’activitats sardanistes realitzades per altres entitats.
-La creació i suport de colles sardanistes.
-La creació, edició i difusió de material didàctic.
-La col·laboració amb altres entitats culturals.
En queda exclòs tot ànim de lucre.


DOMICILI

Carrer de Ribot i Serra, núm. 265.  08208 Sabadell  (Barcelona)
Tel. 937238783. Correu electrònic. sabasardanista@gmail.com

ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ
Majoritàriament a Catalunya.

PODEN SER SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ:

Totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1.   Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2.   Si són menors de edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

Pel que fa a les persones jurídiques –privades i públiques:

1.   La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2.   Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

SERVEI AL SOCI:

1.    Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2.    Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3.    Exercir la representació que se‘ls confereixi en cada cas.
4.   Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5.    Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui a contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6.    Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
7.     Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.
8.     Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9.     Fer us dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10.   Formar part dels grups de treball.
11.    Posseir un exemplar dels estatuts.
12.   Consultar els llibres de l’associació.ACF SABADELL SARDANISTA ÉS MEMBRE DE:

Federació Sabadell Cultura
Comissió d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Barcelonines
Associació de Veïns Creu Alta
Districte IIJUNTA 2016                                                                                                            

President:
Francesc  Manaut
Vice-presidenta:
Carme Folch
Vice-president:
Josep Maria Cormand
Secretària:
Teresa Pujol
Relacions externes:
Maria Dolors Tarragona
Vocals:


Montserrat Corominas

Elena Rull

Josep Sala

Joan Rifer
Àgel Campoy
Manuel Muñoz
Pepita Gil
Mercè Palau
Jordi Manyà


Junta consultiva
Salvador Saumoy

Víctor Tortosa

Manuel Torrell

Narcís Mañosa

Maria Rosa CucurullÒRGANS DE GOVERN


1.    La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vice-president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exèrcits per persones diferents. El tresorer/a també tindrà el càrrec de vici-president/a econòmic/a.
2.      L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.
3.     El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4.       Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.


TOTS ELS PRESIDENTS

NOM
ANYS
Carles Vivé Vila
1947-48-49
Ramon Miralles Mestre
1950-51-52-53
Pau Mas Amenós
1953-54-55
Ramon Nonell Calvó
1956
Agustí Pladellorens Pujol
1957
Narcís Mañosa Figueras
1958-59-60-62
Salvador Saumoy Pellicer
1961-66-67-68
Gregori Gil Abellán
1963-64-83-84-85-86-87
Victor Tortosa Roca
1965-88-89-90-91-92-93-94
Josep Maria Montagut Campalans
1969
Joaquim Ribalta Puig
1970-71-72-73-74
Lluís Subirana Rebolloso
1975-76-77-78
Sebastià Roca Rosell
1979-80-81-82
Manuel Torrell García
1995-96-97-98-99-2000
Carme Folch Aura
2001-02-03-04-05-06-07
Robert Guillem Ripoll
2008-09-10-11
President actual

Francesc Manaut Clusella
2012-13-14-15-16